Privacyverklaring Sollicitanten

Wij willen als organisatie aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) voldoen. Ook vinden wij het belangrijk om jou als sollicitant informatie te geven over:

 • Cookies op de website;
 • De NVP Sollicitatiecode waar we ons aan houden;
 • De persoonsgegevens die wij van jou verwerken;
 • De manier waarop wij dit doen;
 • Hoe lang wij jouw gegevens bewaren;
 • Hoe wij deze gegevens beveiligen.

Daarnaast willen wij je via deze privacyverklaring informeren over jouw rechten. Tot slot willen wij je laten weten bij wie je terecht kunt met vragen, verzoeken of klachten.

Cookies en websitegebruik

Ziekenhuis Amstelland gebruikt technische en functionele cookies. Functionele cookies zorgen ervoor dat een website goed functioneert. Hiermee worden bijvoorbeeld je browserinstellingen voor een optimale weergave van onze website uitgelezen, en wordt mogelijk gemaakt dat wat jij invult in tekstvelden bewaard blijft.

Daarnaast maakt Ziekenhuis Amstelland gebruik van analytische cookies om de website te verbeteren en om onze diensten beter te laten aansluiten bij je voorkeuren. Daarvoor wordt de volgende informatie verzameld:

 • Welke pagina’s bezoekers op deze website bezoeken;
 • De volgorde waarin bezoekers pagina’s bezoeken;
 • Hoe lang een bezoeker de website bezoekt;
 • Wanneer (datum en tijd) een bezoeker de website bezoekt;
 • IP-adres.

Een cookie identificeert geen persoonlijke informatie, maar informatie over je computergebruik. Het afwijzen van cookies zal echter een negatieve invloed hebben op de functionaliteit en bruikbaarheid van de website.

NVP Sollicitatiecode

Ziekenhuis Amstelland houdt zich aan de NVP Sollicitatiecode. In deze sollicitatiecode staan de basisregels waar organisaties en sollicitanten volgens de Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement & Organisatieontwikkeling (NVP) zich aan moeten houden bij de werving en selectie van nieuwe medewerkers.

Persoonsgegevens

Een persoonsgegeven is elke informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Voor jou betekent dit dat die informatie direct over jou gaat of deze informatie naar jou te herleiden is. Dit kan bijvoorbeeld over jouw naam, geboortedatum en adres gaan, maar ook jouw e-mailadres en telefoonnummer is een persoonsgegeven.

Het verwerken van persoonsgegevens betreft alle handelingen die wij kunnen uitvoeren met jouw persoonsgegevens, van verzamelen tot en met vernietigen. Dit is dus een heel ruim begrip. Handelingen die er in ieder geval onder vallen, zijn: het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, doorzenden, verspreiden, beschikbaar stellen, samenbrengen, afschermen, uitwissen en vernietigen van gegevens.

Gronden waarop wij volgens de wet jouw gegevens mogen verwerken

Wij verwerken jouw gegevens om één of meerdere van de volgende redenen. Deze zijn bij wet genoemd:

 • De gegevens zijn nodig om te kunnen beslissen of wij een arbeidsovereenkomst met jou willen aangaan;
 • De gegevens zijn nodig voor het sluiten en/of uitvoeren van de arbeidsovereenkomst;
 • De gegevens zijn voor ons nodig om te voldoen aan een wettelijke plicht (denk aan identificatieplicht).

Verplichting om gegevens te verstrekken

Je bent verplicht om ons de gevraagde gegevens te verstrekken als het voor ons nodig is die gegevens te verwerken om bijvoorbeeld een arbeidsovereenkomst aan te kunnen gaan, deze uit te voeren en/of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Je kunt ook denken aan gegevens die nodig zijn om jou aan te kunnen melden voor een pensioenregeling, collectieve verzekering of leaseregeling. Je kunt in die gevallen niet weigeren om de gegevens te verstrekken. Doe je dat wel, dan kan dat betekenen dat wij jou niet in dienst nemen of je geen gebruik kunt maken van bepaalde voorzieningen.

De gegevens die wij van jou verwerken

 • Jouw naam, voornamen, voorletters, eventuele titel, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en andere gegevens die wij nodig hebben om met jou te kunnen communiceren, zoals jouw e-mailadres;
 • Gegevens over door jou gevolgde en nog te volgen opleidingen, cursussen en stages;
 • Gegevens over de functie waarnaar je solliciteert;
 • Gegevens betreffende de aard en inhoud van jouw huidige baan, en gegevens over de beëindiging van die huidige baan;
 • Gegevens over de aard en inhoud van de vorige banen die je hebt gehad en over de beëindiging van die banen;
 • Andere gegevens met het oog op het vervullen van de functie, die door jou zijn verstrekt of die jou bekend zijn;
 • Andere gegevens die nodig zijn voor de uitvoering of toepassing van een wet.

De verwerking van bovenstaande gegevens gebeurt alleen voor één of meer van onderstaande doelen:

 • De beoordeling van jouw geschiktheid voor een functie die beschikbaar is of kan komen;
 • De interne controle en de bedrijfsbeveiliging;
 • De uitvoering of toepassing van een wet.

Het bewaren van jouw persoonsgegevens

Bij het bewaren van persoonsgegevens is ons uitgangspunt dat wij gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor wij ze verwerkt hebben. Voor zover die er zijn nemen wij de wettelijke bewaartermijnen in acht. Als het sollicitatietraject niet succesvol wordt afgesloten zullen wij jouw sollicitatiebrief binnen vier weken na beëindiging van het traject vernietigen, tenzij jij ons toestemming geeft om jouw sollicitatiebrief langer te bewaren. In dat laatste geval zullen wij jouw sollicitatiebrief uiterlijk één jaar na het beëindigen van het sollicitatietraject vernietigen.

Het beveiligen van jouw persoonsgegevens

De beveiliging van jouw persoonsgegevens is bij ons goed geregeld door fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Wij kennen daardoor een passend beschermingsniveau. Wij stellen dit ook periodiek bij wanneer dit nodig is.

Jouw rechten

Je hebt op grond van de AVG het recht om ons ten aanzien van de persoonsgegevens die wij van jou verwerken te vragen om:

 • Inzage in jouw gegevens;
 • Een kopie van jouw gegevens (met uitzondering van persoonlijke aantekeningen);
 • Informatie te laten corrigeren die feitelijk niet klopt;
 • Onvolledige informatie compleet te maken wanneer dat nodig is voor het doel waarvoor de gegevens worden verwerkt;
 • In bepaalde gevallen om jouw gegevens te laten verwijderen (let wel: wij hoeven hier geen gehoor aan te geven wanneer wij bij het (langer) bewaren van jouw gegevens nog een gerechtvaardigd belang hebben, wanneer dit nodig is in verband met de uitvoering van jouw arbeidsovereenkomst of om te voldoen aan een wettelijke plicht of op basis van een andere in de wet genoemde reden;
 • In bepaalde gevallen om de gegevens die wij van jou verwerken te laten “beperken”(let wel: wij streven er naar zo min mogelijk data te verzamelen (dataminimalisatie));
 • In bepaalde gevallen om bezwaar te maken tegen het gebruik van jouw gegevens;

Als je een beroep wil doen op jouw rechten, kun je contact opnemen met de contactpersoon die in deze privacy verklaring wordt genoemd. Als wij goede redenen hebben om jouw verzoek te weigeren, zullen wij toelichten waarom dit zo is.

Contactpersoon

Voor vragen, verzoeken of klachten over de verwerking van jouw persoonsgegevens is de Functionaris Gegevensbescherming bereikbaar via [email protected]

Datum en aanpassing van de privacyverklaring

We behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Als het om een belangrijke wijziging gaat zullen wij je daarvan op de hoogte brengen. Deze privacyverklaring is van december 2019.